Disclaimer

Ondanks de constante zorg en aandacht die wij besteden aan de samenstelling van deze site en de daarin opgenomen gegevens, kan de Stichting Ideële Reclame SIRE niet instaan voor de volledigheid, juistheid of voortdurende actualiteit van de gegevens en de inhoud van de site. SIRE aanvaardt dan ook geen aansprakelijkheid voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van de site of de (on)bereikbaarheid van de site.

Beweringen en meningen, geuit in artikelen en mededelingen op de pagina's van deze site, zijn die van de auteur(s) en niet (noodzakelijkerwijs) die van de webmaster. De internetprovider of SIRE kan op geen enkele manier verantwoordelijk worden gehouden voor de inhoud hiervan en is niet aansprakelijk voor enigerlei directe of indirecte schade die mogelijk voortvloeit uit de betreffende uitingen.

SIRE is jegens bezoekers evenmin aansprakelijk voor eventuele schade ten gevolge van verzending van virussen en/of andere onregelmatigheden in de elektronische communicatie. Het (elektronisch) verkeer tussen SIRE en de bezoekers van de website geschiedt voor eigen rekening en risico van de bezoeker. 

De informatie op deze site wordt regelmatig aangevuld en/of aangepast. SIRE behoudt zich het recht voor om eventuele wijzigingen met onmiddellijke ingang en zonder enige kennisgeving door te voeren.

Het auteursrecht op het SIRE logo, de SIRE campagnes en de daartoe behorende materialen behoort exclusief toe aan SIRE. gebruik van de campagne en de daartoe behorende materialen is slechts toegestaan na schriftelijke toestemming van SIRE. het is niet toegestaan om de op deze site verkregen informatie op enigerlei wijze te kopiëren dan wel te gebruiken voor eigen doeleinden.